Vores vedtægter

Vedtægter

1. Navn og hjemsted

Navn: Landsforeningen Downs Syndrom

Hjemsted: Formandens hjemadresse

2. Formål.

Foreningens mål er, at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Downs syndrom ved:

Stk. 1   At udbrede kendskab til, og skabe forståelse for mennesker med Downs syndrom og deres familier.

Stk. 2  At repræsentere mennesker med Downs syndroms interesser over for samfundet. Og at arbejde for at mennesker med Downs syndroms vilkår og rettigheder overholdes og udvikles i samarbejde med andre relevante organisationer.

Stk. 3   At støtte og vejlede pårørende til personer med Downs syndrom. Samt at skabe kontakt mellem såvel enkeltpersoner og grupper af mennesker med Downs syndrom samt pårørende.

Stk. 4 At føre en fortløbende debat om de pædagogiske og behandlingsmæssige tilbud, der er relevante for mennesker med Downs syndrom.

Stk. 5 I samarbejde med andre instanser og organisationer, at indhente enhver form for relevant og ny viden, forskning og erfaring, der kan være til gavn for mennesker med Downs Syndrom og Landsforeningens medlemmer.

Stk. 6 At udgive et medlemsblad.

3. Medlemmer

Stk. 1  Som medlemmer kan optages alle enkeltpersoner over 18 år, familier, bosteder, foreninger mv. der ønsker at støtte foreningens formål.

Stk. 2 Der er en stemme pr. medlemskab.

Stk. 3 Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Udmeldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel til udgangen af et regnskabsår.

4. Generalforsamling

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året i forårsmånederne, første gang år 2002. Den ordinære generalforsamling afholdes på et sted, bestyrelsen måtte bestemme.

Stk. 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved bestyrelsens foranstaltning og skal ske skriftlig med mindst tre ugers varsel.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling foretages følgende:1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af Budget. 5. Fremlæggelse af forslag til kommende aktiviteter. 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen. 7. Behandling af indkomne forslag. 8. Kontingentets fastsættelse, 9. Valg af formand – hvert andet år 10. Valg af bestyrelsens medlemmer. 11 Valg af revisions firma. 12. Eventuelt.

Stk. 4 Forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.1 Valg: Alle medlemmer af foreningen, der er myndige, kan opstille til bestyrelsen, enten ved personligt fremmøde eller in absentia, hvor der i så fald indsendes en kort valghandlingsvideo til den siddende bestyrelse til fremvisning ved generalforsamlingen.

Stk. 5   Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse med undtagelse af de i §8 nævnte opløsningsregler og de på dette foretagne afstemninger. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Afstemningen foretages ved håndsoprækning med mindre der kræves skriftlig afstemning. Der er en stemme pr. medlemsnummer.

Stk. 6 Forslag om ændringer af foreningens vedtægter kan dog kun vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Såfremt sådan majoritet ikke opnås, men der opnås simpelt flertal, og forslagsstillerne ønsker forslaget opretholdt, indkaldes til en ny generalforsamling, på hvilken der ved almindelig stemmeflerhed kan træffes beslutning om forslagets vedtagelse eller forkastelse. Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden.

Stk. 7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret krav fra mindst 1/3 af medlemmerne. Bestyrelsen bestemmer stedet for en sådan generalforsamling.

Stk. 8 Bestyrelsen kan dog, hvor forholdene nødvendiggør det, indkalde til ekstraordinær generalforsamling med kortere varsel, dette skal i så tilfælde godkendes af generalforsamlingen efterfølgende.

Stk. 9 I tilfælde af, at der rejses krav om ekstraordinær generalforsamling skal indkaldelsen foretages inden 14 dage efter kravets skriftlige fremsættelse, og generalforsamlingen afholdes senest 30 dage fra indkaldelsens dato.

5. Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5- 7 medlemmer inkl. formanden. Der vælges op til 2 suppleanter

Stk. 2 Formanden er på valg hvert andet år.

Stk. 2.2.  Generalforsamlingen træffer forud for et formandsvalg beslutning om, hvorvidt en ny formand kan frikøbes op til 7 timer om ugen i den kommende formandsperiode, såfremt den nyvalgte formand har mulighed for- og ønsker dette.

Stk. 2.3.  En aftale om frikøb af formand gælder i to år fra vedtagelsen på generalforsamling og fordrer at der efter vedtagelsen underskrives en kontrakt mellem den valgte formand og næstformand. Aftalen træder i kraft, når begge parter har underskrevet aftalen.
Aftalens indhold og omfang samt legalitet i forhold til foreningens vedtægter, bevidnes af den øvrige bestyrelse.

Stk. 2.4. Aftalens økonomiske ramme vedr. frikøbet kan pr. time udgøre minimum 200 kr og maximum 420 kr.

Stk. 3 Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Der vælges op til 4 medlemmer i lige år og op til 4 i ulige år. Suppleanter vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 5 af dens medlemmer er tilstede.

Stk. 4  Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand, der sammen med formanden udgør et formandskab, der selv fordeler opgaverne mellem sig. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og sekretær samt foretager konstituering til de bestyrelser, hvori foreningen er repræsenteret. Næstformanden indtræder i formandens fravær på dennes plads. I det tilfælde hvor formanden måtte træde tilbage i løbet af en valgperiode og en næstformand konstitueres som formand, skal der altid vælges formand på førstkommende generalforsamling.                 Bestyrelsen ansætter eventuelt lønnet personale til at udgøre foreningens sekretariat.

Stk. 5  Bestyrelsesmøder finder sted når foreningens formand finder det påkrævet, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Dog minimum 4 gange årligt. Bestyrelsens møder ledes af formanden.

Stk. 6   Indkaldelse til bestyrelsesmøder indlægges i bestyrelsens årshjul, der udarbejdes ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Yderligere indkaldelse kan i øvrigt ske ved formandens foranstaltning med normalt mindst 8 dages varsel. Såfremt et bestyrelsesmedlem er forhindret i at deltage, sendes afbud snarest muligt.

Stk. 7  Bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er næstformandens stemme afgørende.

Stk. 8  Bestyrelsen er beføjet til at nedsætte udvalg til varetagelse af særlige anliggender. Nedsatte udvalg fremlægger beretning på den efterfølgende generalforsamling.

Stk. 9  Der føres referat over de på bestyrelsesmøder trufne beslutninger.

Stk. 10  Alle forhold vedrørende pressen foretages af formandsskabet. Alle generelle forhandlinger med ministerier, folketingsudvalg, eller offentligheden i øvrigt foretages af foreningens formand eller af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab

6. Tegningsret

Stk. 1  Foreningen tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen kan dog bemyndige kassereren til at disponere i fornødent omfang, men kun vedrørende almindelige daglige forretninger.

Stk. 3 Bestyrelsen kan, når særlige forhold måtte gøre det påkrævet, meddele tegningsret til bestyrelsesmedlemmer i de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Stk. 4 Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for foreningens forpligtigelser

7. Regnskab

Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 Regnskabet skal senest den 1. marts være afleveret til foreningens revisor, der skal have afsluttet revisionen senest den 1. april.

8. Opløsning

Stk. 1 Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

Stk. 2   Til vedtagelse for opløsning kræves, at mindst ¾ af de på en generalforsamling afgivne stemmer er for. Såfremt sådan majoritet ikke opnås, men der opnås simpelt flertal indkaldes inden én måned til ny generalforsamling, på hvilken der med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte kan træffes beslutning om foreningens opløsning.

Stk. 3 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Landsforeningen LEV.

9. Ikrafttræden

Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres vedtagelse den 16. marts 2024.